Start / REGULAMIN – „Fotomaraton 2015 Szczecin”

REGULAMIN – „Fotomaraton 2015 Szczecin”

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOMARATON 2015 SZCZECIN”

  

fotomaraton_300x300_2015_sz

§ 1

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „FOTOMARATON 2015 SZCZECIN” zwanego dalej Konkursem.
2. Formuła Konkursu została użyczona nieodpłatnie od pomysłodawcy formuły Konkursu, który jest właścicielem praw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Fundacja ART CAMERA jest jego Organizatorem.
3. Konkurs dofinansowany jest ze środków publicznych Urzędu Miejskiego w Szczecinie i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu są:
– propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;
– znajdowanie „magicznych” miejsc i zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych.
2. Temat Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom w dniu rozpoczęcia Konkursu po zakończeniu wszystkich formalności związanych z rejestracją Uczestników.
3. Temat główny stanowiący motto danej edycji Konkursu wraz z podtematami, których rolą jest pomoc w utworzeniu spójnego cyklu 8 zdjęć, zostanie przekazany wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom, którzy stawią się w miejscu startu ogłoszonym na stronie Organizatora.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
2. Jednym z warunków uczestnictwa jest posiadanie aparatu fotograficznego obsługującego format JPG, RAW, NEF i posiadającego kartę pamięci, na której zostanie zarejestrowany materiał konkursowy. W konkursie wykluczamy możliwość rejestrowania za pomocą telefonów wyposażonych w aparat fotograficzny.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny z wyjątkiem kosztów rejestracji. Od Uczestników zostanie pobrana opłata w wysokości 15 PLN. Możliwe jest odwołanie uczestnictwa i zwrot 50 % kosztów rejestracji jednak nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu. Po 24.08.2015 zwrotów kosztów nie będzie. Możliwe są ewentualne zamiany Uczestników jednak nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy
5. Wniesienie opłaty rejestracyjnej w dniu Konkursu możliwe jest w drodze wyjątku i uzasadnionych przypadkach, o czym decyduje Organizator.
6. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 03 września 2015r. zarejestruje się na formularzu zgłoszeniowym KONKURSU, zamieszczonym na stronie Organizatora. Decyzją Organizatora dopuszcza się rejestrację w dniu imprezy w uzasadnionych przypadkach.
7. Organizator wyposaży każdego Uczestnika w kartę z numerem startowy, którego posiadanie jest niezbędne na starcie , punkcie pośrednim i końcowym Konkursu. Karta uczestnictwa ważna jest tylko w okresie trwania Konkursu i służy do identyfikacji Uczestników.
8. Dodatkowo każdy z zarejestrowanych Uczestników zostanie indywidualnie poinformowany drogą elektroniczna o miejscu rozpoczęcia Konkursu na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym.
9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników, wynikłe w stosunku do osób trzecich związane z udziałem w Konkursie.

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu

1. Praca konkursowa będzie złożona z serii 8 zdjęć podlegających kryteriom tematu głównego stanowiącego motto Konkurs. Prace nie spełniające kryteriów postawionych w temacie Konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik Konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania swojej pracy do dalszego udziału w Konkursie.
2. Spotkanie Uczestników rozpocznie się dnia 05.09.2015 o godzinie 9:00, na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Konkursu (godzina 10:00). Organizator Konkursu będzie obecny w punkcie startu od godziny 8:30.
3. Po zakończonej rejestracji Uczestników, przekazaniu numerów startowych i zakończeniu wszelkich formalności, o godzinie 10:00 ogłoszony zostanie temat główny stanowiący motto Konkursu, niezbędny do zrealizowania poprawnej serii zdjęć. Dodatkowo ogłoszonych zostanie osiem tematów pomocniczych, które będą stanowiły podpowiedź i umożliwią poprawne wykonanie zadania.
4. O godzinie 14:00 Organizator przewiduje półgodzinne, nieobowiązkowe spotkanie, które nastąpi w punkcie pośrednim ogłoszonym w chwili startu Konkursu i na stronie Organizatora. W punkcie pośrednim Uczestnicy Konkursu będą mogli skonsultować ewentualne trudności w realizacji zadania i sprawy organizacyjne dotyczące Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi przekazać numer startowy i tematy konkursowe, o ile Uczestnik, nie później niż 15 minut po wyznaczonym czasie pojawi się w punkcie startowym.
6. Każdy z Uczestników ma możliwość i prawo wykorzystywać zaproszone przez siebie osoby, które wyraziły na to stosowną zgodę, do pomocy w realizacji zdjęć.
7. Konkurs zakończy się punktualnie o godzinie 18:00 spotkaniem w punkcie końcowym. Organizator będzie dostępny na godzinę przed upływem godziny zakończenia Konkursu.
8. Każdy, kto nie przybędzie w wyznaczonym czasie na miejsce startu i do punktu końcowego, kończącego pierwszy dzień konkursu, traci prawo do udziału w dalszej części Konkursu, automatycznie rezygnując z dalszego udziału w Konkursie.
9. Wszystkie punkty: startowy, pośredni i końcowy zostaną ogłoszone przez Organizatora na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu i zostaną podane do wiadomości wszystkich Uczestników. Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną na podane podczas rejestracji adresy poczty elektronicznej oraz stronie Organizatora (www.artcamera.org).
10. Uczestnik jest odpowiedzialny za transport podczas realizowania zdjęć konkursowych i wykonuje go na własny koszt.
11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 września 2015 w miejscu Finału Konkursu: Centrum Kultury Euroregionu „STARA RZEŹNIA” w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o dokładnym miejscu drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty i strony Organizatora.
12. Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom Konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
13. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w Konkursie poprzez udostępnioną publicznie listę dostępną w miejscu Finału Konkursu.
14. Niedopuszczalna jest wszelka ingerencja (postprodukcja) zdjęć w programach graficznych polegająca na manipulacji cyfrowej, takiej jak: fotomontaż, łączenie kompozycji. Dopuszcza się jedynie podstawowe zmiany polegające na: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, zarządzaniu kolorem, kadrowaniu. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych nie zostaną dopuszczone do dalszego udziału w Konkursie.

§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów

1. Kapituła konkursowa jest powoływana na wniosek Organizatora Fundacji ART CAMERA.
2. Skład kapituły:
– Kuba Kamiński, Krystian Bielatowicz, Krystyna Łyczywek, Przemysław Porwich – Fundacja ART CAMERA, przedstawiciel Partnera: fotozakupy.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Kapituły, jej powiększenia lub zminiejszenia.
3. Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów Konkursu;
– przeprowadzenie publicznego otwartego finału konkursu i wybór Zwycięzców.
4. Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– spełnienia założeń ideowych Konkursu;
– jakość walorów estetycznych i artystycznych.
5. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6. Członkowie Kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7. Finaliści i Laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
8. W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej lub wiekszej liczby nagród lub odstąpienie od ich przyznania.
9. Nagrody:
– za zajęcie I miejsca:
Aparat NIKON 5500 KIT, torba na aparat Manfrotto, prenumerata roczna magazynu DIGITAL CAMERA, bon w wysokości 200 PLN do realizacji w sklepie internetowym fotozakupy.pl
– za zajęcie II miejsca:
Aparat NIKON 1 J5 KIT, torba na aparat Manfrotto, prenumerata roczna magazynu DIGITAL CAMERA, bon w wysokości 150 PLN do realizacji w sklepie internetowym fotozakupy.pl
– za zajęcie III miejsca:
Aparat NIKON L840, torba na aparat Manfrotto, prenumerata roczna magazynu DIGITAL CAMERA, bon w wysokości 100 PLN do realizacji w sklepie internetowym fotozakupy.pl

– nagroda publiczności:

Plecak Manfrotto

– nagroda specjalna Fotozakupy.pl:

Aparat OLYMPUS OM-D 10 + 14-42mm
10. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nagrodzeni w Konkursie zobowiązani są do zapłaty wszelkich podatków od przyznanej nagrody wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników i Laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Fundacja Art Camera z siedziba przy ul. Kruszwickiej 6, 42-202 Częstochowa.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

§ 7

Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Złożenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
3. Przekazanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora lub Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „FOTOMARATON” – na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
3.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 3.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
3.4. W zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć.
4. Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją poważne powody. W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów rejestracji w przeciągu czterech tygodni od odwołania imprezy.
2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokumentację Konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.

 

Zarząd Fundacji

Częstochowa 30.06.2015r.

 

 

 

tablica-partnerzy-na-szczecin_3

Przewiń do góry