Start / POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

I.    Fundacja ART CAMERA z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kruszwickiej 6, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529983, o numerze NIP 5732851786, o numerze REGON 243705324 (dalej „Fundacja ART CAMERA”)  przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.artcamera.org, www.artcamera.org.

 

 

II.    Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

1.    Uczestników konkursów i wydarzeń organizowanych przez Fundację ART CAMERA, ogłaszanych pod adresem www.artcamera.org, www.artcamera.org, (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać rejestracji do wydarzeń organizowanych przez Fundację na stronach Fundacji ART CAMERA)
2.    Innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.artcamera.org, www.artcamera.org, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych współpracą z Fundacją ART CAMERA lub kontaktem z Fundacją ART CAMERA w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 

 

III.    Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu ART CAMERA oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja ART CAMERA.

1.Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Fundację w celu prowadzenia działalności statutowej, a w szczególności:
a.    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem konkursów i wydarzeń,
b.    marketingu usług świadczonych przez Fundację oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
c.    obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Fundację na stronie serwisu Fundacji ART CAMERA),
d.    ewentualnego dochodzenia roszczeń,
e.    przesyłania przez Fundację na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter),
f.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
g.    zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu Fundacji ART CAMERA,
h.    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
i.    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Fundacji ART CAMERA,
j.    dostosowania serwisu Fundacji ART CAMERA do potrzeb ww. osób oraz Uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację ART CAMERA.

2. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Fundację ART CAMERA przetwarzane są przez Fundację w celu:
a.    dostosowania serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
b.    ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
d.    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

3. Fundacja ART CAMERA zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Poza przypadkami wskazanymi powyżej w pkt III.3,  informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.Dane dotyczące Uczestników wydarzeń organizowanych przez Fundację ART CAMERA lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu ART CAMERA, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu ART CAMERA oraz wykonywaniem umów w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację ART CAMERA (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

5. W przypadku gdy Fundacja ART CAMERA występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres biuro@artcamera.org wpisując w tytule słowo „rezygnacja”

6. Fundacja, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz osoby korzystającej z serwisu oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce firmie ANHRO. w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem serwisem ART CAMERA. Przekazanie danych Klienta firmie ANHRO w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji. Przekazanie danych osób korzystających z serwisu, a nie będących Uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Fundację ART CAMERA, następuje z momentem rozpoczęcia korzystania z serwisu przez daną osobę.

7. Każdy Użytkownik serwisu ART CAMERA ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@artcamera.org .

8. Fundacja ART CAMERA informuje, że będzie przetwarzała dane osobowe, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia osób z serwisem ARTC CAMERA oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej w serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

9. Fundacja wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu ART CAMERA przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną.

 

 

IV. Fundacja ART CAMERA oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Fundacji na konto e-mail: biuro@artcamera.org .

 

 

Jednocześnie Fundacja oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu ART CAMERA nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 

 

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z serwisu ART CAMERA oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.

Przewiń do góry