Start / STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI

STATUT FUNDACJI ART CAMERA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ART CAMERA, ustanowiona przez:

Magdalenę Białek-Porwich – zwanej dalej Fundatorem,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Szkurłata w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul Kilińskiego 30/3, w dniu 16.09.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
6. Ministrem właściwym dla działalności statutowej Fundacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2

Czas trwania Fundacji

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony

 

§ 3

Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
3. Dla wykonywania celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie.

§ 4

Cele i zasady działania Fundacji.

1. Celami Fundacji są:

1) Popularyzowanie sztuk wizualnych, w tym fotografii w Polsce.
2) Rozwój środowisk twórczych w obszarze sztuk wizualnych.
3) Rozwijanie działań w zakresie edukacji, ekologii i zrównoważonego rozwoju.
4) Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
5) Działalność wydawnicza
6) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Propagowanie wiedzy w zakresie fotografii analogowej i cyfrowej.
2) Prowadzenie sympozjów, kursów, szkoleń, warsztatów i spotkań dla zainteresowanych sztuką wizualną ze szczególnym uwzględnieniem fotografii.
3) Rzecznictwo interesów grup związanych ze sztukami wizualnymi w zakresie fotografii.
4) Działalność edukacyjną, adresowaną do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.
5) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
6) Prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuk wizualnych w obszarze fotografii.
7) Gromadzenie prac i dzieł z zakresu sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu.
8) Organizację i finansowanie wystaw fotografii.
9) Prowadzenie pracowni wizualnych, fotograficznych i medialnych.
10) Organizację spotkań i sympozjów z zakresu działalności statutowej.
11) Dokumentowanie zbiorów Fundacji i wydarzeń metodą elektroniczną i drukiem
12) Realizację konkursu „FOTOMARATON”.
13) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi twórcami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami wskazującymi zainteresowanie działalnością statutową.
14) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest sztuka fotografii.
15) Działalność wydawniczą i badawczą.
16) Utworzenie „Muzeum Fotografii”.
17) Prowadzenie portalu informacyjnego z obszaru sztuk wizualnych.
18) Działalność gospodarczą w zakresie statutu Fundacji.

§ 5

Majątek i dochody Fundacji.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.100,00 (cztery tysiące sto) złotych w skład którego wchodzą:

1) środki pieniężne w kwocie 100,00 złotych wniesione przez Fundatora,
2) komputer przenośny LENOVO 8932-GNG o wartości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych wniesiony przez Fundatora,
3) domeny internetowe wniesione przez Fundatora wg poniższego zestawienia:

letnikursfotografii.pl o wartości 500,00 (pięćset) złotych
jesiennykursfotografii.pl o wartości 500,00 (pięćset) złotych
zimowykursfotografii.pl o wartości 500,00 (pięćset) złotych
wiosennykursfotografii.pl o wartości 500,00 (pięćset) złotych,

4) inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) dotacji i subwencji oraz grantów,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji.
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

§ 6

Organy Fundacji.
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji.

1. Zarząd Fundacji

1) Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora albo Radę Nadzorczą Fundacji – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych.
2) Fundator albo Rada Nadzorcza Fundacji – w razie śmierci lub utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie czynności powoływania Zarządu.
3) Zarząd składa się z jednego lub kilku członków. Jeden z Członków Zarządu jest powoływany przez Fundatora albo Radę Nadzorczą Fundacji – w razie śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, na Prezesa Zarządu Fundacji.
4) Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
5) Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
6) Fundator może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie.
7) W przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych obowiązki Fundatora przejmuje jego spadkobierca prawny albo Rada Nadzorcza Fundacji – w razie braku możliwości pełnienia obowiązków przez spadkobiercę prawnego i może odwołać Prezesa Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady.
8) Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
9) W razie Zarządu kilkuosobowego do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
10) Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu i otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
11) Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach albo w formie głosowania pisemnego o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
12) Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
13) W przypadku zarządu kilkuosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy z Członków Zarządu do kwoty 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.
14) Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w przypadku zaciągania zobowiązań do świadczenia lub rozporządzania prawem o wartości powyżej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
15) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składać może każdy z Członków Zarządu.

2. Rada nadzorcza Fundacji.
1) Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kolegialnym i składa się z 3 do 5 osób.
2) Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony.
3) Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu lub podległości służbowej.
4) Fundator może odwołać członka Rady Nadzorczej Fundacji w każdym czasie.
5) Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności w zakresie realizacji jej celów zgodnie z ustawą o Fundacjach i o Organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie oraz wykonuje czynności, do których jest upoważniona zgodnie z niniejszym Statutem.
6) Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje uchwały. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.
7) Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
8) Członkami Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9) Każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
10) Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

§ 7

Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator albo Rada Nadzorcza Fundacji – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych.

§ 8

Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
4. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator albo Rada Nadzorcza Fundacji – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych.
5. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 9

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji społecznych lub instytucji kultury o zbliżonych celach.
Powyższe nie dotyczy praw majątkowych będących majątkiem założycielskim, które zostaną zwrotnie przeniesione na Fundatora.

§ 10

Działalność pożytku publicznego

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

1) 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
2) 90.04.Z Organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu „FOTOMARATON”, działalność obiektów kulturalnych;
3) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
4) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji w zakresie sztuk wizualnych;
5) 72.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (sztuki wizualne);
6) 91.01.B Działalność archiwów – gromadzenie dzieł sztuk wizualnych w celu udostępniania ich społeczeństwu i dokumentowanie zbiorów Fundacji.
7) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
8) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – sprzedaż publikacji z zakresu działalności Fundacji
2) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –sprzedaż detaliczna i aukcyjna dzieł sztuk wizualnych;
3) 47.9 Sprzedaż dzieł sztuk wizualnych prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
4) 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
5) 59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – produkcja i rozpowszechnianie nagrań z zakresu sztuk wizualnych;
6) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych – promocja wydarzeń, dzieł i publikacji z zakresu sztuk wizualnych;
7) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
8) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
9) 91.01.B Działalność archiwów – zarządzanie zgromadzonymi dziełami sztuk wizualnych w celu wzrostu wartości zbiorów Fundacji.
10) 91.02.Z Działalność muzeów.
11) 63.12.Z Działalność portali internetowych
12) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego świadczoną
na rzecz ogółu społeczeństwa.

3. Zarząd przeznaczy z majątku Fundacji środki służące prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

Częstochowa 29.10.2014

Fundator: Magdalena Białek-Porwich

Przewiń do góry